معرفی رویداد “چهارفصل کار و کسب”

در شرایط فعلی، کار و کسب‌ها در مواجهه با چالش‌هایی هستند که هر روز زخم تن محیط کار و کسب را عمیق تر می کند و کاستن از چنین چالشهایی به تنهایی امری دشوار است.
موسسه مکنا به پشتوانه همراهی و هم‌افزایی کارآفرینان و مدیران موفق، سلسله نشستهایی را تحت عنوان “چهارفصل کار و کسب”جهت هم اندیشی و تبادل آرا ترتیب داده است که هدف از آن “عارضه یابی – درمان و توسعه” کسب و کارهاست.
نشستهای “چهارفصل کار و کسب” به صورت فصلی برگزار خواهد شد که رویداد نخست به تاریخ نهم مهرماه سال جاری برگزار گردید.

null
null

شناسایی مدیران و کارآفرینان خلاق

“باشگاه مدیران” بر آن است تا با شناسایی مدیران و کارآفرینان خلاق، محفلی توانمند و همگرا از جمع فرهیختگان فراهم آورد.

null
null

گردهمایی مدیران

گردهمایی چنین افرادی منشا آثار و برکات فراوانی برای جامعه تولید و صنعت استان خواهد بود که تکمیل زنجیره این باشگاه در چهارفصل کار و کسب دنبال می شود.

null
null

هم‌اندیشی و هم‌افزایی

باشگاه مدیران مصمم است بستر هم اندیشی و هم افزایی را در اشکال مختلف و با راهکارهایی نو دنبال نموده و نتایج آن را در اختیار اعضای خود و سایر فعالان محیط کار و کسب قرار دهد.

null
null

گردهمایی‌های منظم

چهارفصل کسب و کار در راستای توانمندی بیشتر باشگاه مدیران گردهمایی‌های منظمی خواهد داشت

باشگاه مدیران چهارفصل کار و کسب

معرفی باشگاه مدیران

“باشگاه مدیران” ایده جدیدی است که از دل رویداد چهارفصل کار و کسب بیرون آمده و بر آن است تا با شناسایی مدیران و کارآفرینان خلاق، محفلی توانمند و همگرا از جمع فرهیختگان فراهم آورد.
بدیهی است گردهمایی چنین افرادی منشا آثار و برکات فراوانی برای جامعه تولید و صنعت استان خواهد بود که تکمیل زنجیره این باشگاه در چهارفصل کار و کسب دنبال می شود.
باشگاه مدیران مصمم است بستر هم اندیشی و هم افزایی را در اشکال مختلف و با راهکارهایی نو دنبال نموده و نتایج آن را در اختیار اعضای خود و سایر فعالان محیط کار و کسب قرار دهد.