دپارتمان آموزش

موسسه مکنا با گرد هم آوردن صاحب نظران و مدرسان خبره، در حوزه های حقوقی، مالی، مدیریتی از ابتدای راه (نیازسنجی آموزشی) تا انتهای مسیر (برگزاری دوره های آموزشی و ارزیابی نتایج حاصل از آموزش) همراه مدیران و صاحبان کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی برای نیل به اهداف ایشان خواهد بود.

توجه خاصی که در دهه اخیر در جهان به آموزش های تخصصی و کاربردی ضمن خدمت معطوف شده است، حاکی از این حقیقت است که آموزش تنها راه تربیت نیروی انسانی متخصص و ابزار مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات، محصولات و ابداع و نوآوری است.

با توجه به اینکه رشد سریع تکنولوژی و تغییرات، تاثیرات عمیقی در مسائل اقتصادی به دنبال دارد، اتخاذ روش هایی که هماهنگ کننده برنامه های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تحول و متضمن تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد، اجتناب ناپذیر است.

یکی از ابزارهایی که می تواند برای تحقق و دستیابی به اهداف سازمان مورد استفاده قرار بگیرد، آموزش  و توسعه توانمندی های سرمایه های انسانی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است که به عنوان یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی این مجموعه ها به حساب می آیند.

نیازسنجی های به موقع و به دنبال آن طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در سازمان ها ضمن دستیابی به اهداف سازمانی، با بهنگام سازی و افزایش مهارت های پرسنل، موجب پیشرفت شغلی و حرفه ای افراد در سازمان و به دنبال آن افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان و افزایش انگیزش می گردد.

در این راستا موسسه مکنا با گرد هم آوردن صاحبنظران و مدرسان خبره، در حوزه های حقوقی، مالی، مدیریتی از ابتدای راه (نیازسنجی آموزشی) تا انتها (برگزاری دوره های آموزشی و ارزیابی نتایج حاصل از آموزش) همراه مدیران و صاحبان کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی خواهد بود.

دپارتمان آموزش موسسه مکنا
دپارتمان آموزش موسسه مکنا