دپارتمان ثبتی

تاسیس یک واحد صنفی و شرکت تجاری باید از همان آغاز بر مبنای صحیح و اصولی استوار باشد تا ارکان شرکت در هماهنگی کامل با یکدیگر بتوانند توسعه کسب و کار را تعیین نمایند.

در این راستا موسسه مکنا مصمم است تا نیاز صاحبان کسب و کار به خدمات ثبتی را نیز با بهره گیری از کارشناسان متخصص برآورده سازد. خدمات قابل عرضه در امور ثبتی به شرح زیر می باشد:

  • ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیرتجاری
  • ثبت نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه
  • ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت
  • افزایش و کاهش سرمایه
  • ثبت برند و علائم تجاری
  • پلمپ دفاتر قانونی
  • اخذ کد اقتصادی
دپارتمان ثبتی موسسه مکنا
دپارتمان ثبتی موسسه مکنا