دپارتمان مدیریتی

بنگاه های اقتصادی زیربنای ایجاد یک جامعه ایده آل را تشکیل می دهند، بنابراین بهبود و توسعه آن ها در به وجود آمدن چنین جامعه ای اثر مستقیم دارد. از طرفی اغلب بنگاه های اقتصادی با چالش های جدید در حوزه های سازمانی و منابع انسانی روبرو هستند. فشار رو به تزاید در عرصه رقابت داخلی و جهانی با منابع محدود بدین معناست که همگی می بایست برای تضمین رونق و شکوفایی مجموعه خود تلاش نمایند. در این راستا لازم است مدیران با عارضه یابی و شناسایی به موقع مسائل و مشکلات پیشرو و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها، سازمان را به سمت پویایی سوق دهند.

موسسه مکنا با هدف توسعه و ارتقاء سطح عملکردی سازمان ها از طریق طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی به شرح ذیل ارائه خدمت می نماید:

ارزیابی عملکرد سازمان (اجرای پروژه های عارضه یابی سازمان ها)

سازماندهی و طراحی سازمان

 • طراحی ساختار سازمانی
 • طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی
 • مصاحبه های استخدامی
 • تجزیه و تحلیل شغل و تدوین استاندارد مشاغل
 • طراحی نظام انگیزشی، پاداش و جبران خدمت کارکنان و حقوق و دستمزد
 • تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های پرسنلی و..

  مشاوره سرآمدی و تعالی سازمانی

 • مشاوره و انجام خدمات مشاوره مدل های تعالی منابع انسانی

          مدیریت بهره وری

 • اندازه گیری، ارزیابی، تحلیل و بهبود بهره وری

           آموزش

 • نیازسنجی، طراحی و آموزش منابع انسانی سازمان ها

            استقرار مجموعه ابزارهای کیفیت

 • نظام آراستگی سازمانی (۵s) و شش سیگما
 • مهندسی ارزش
 • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار
دپارتمان مدیریتی موسسه مکنا
دپارتمان مدیریتی موسسه مکنا