مدیران شرکتها و موسسات در قبال اعمال و اقدامات خود دارای مسولیت مدنی هستند. مسئولیت مدنی به ملزم بودن شخص جهت جبران خسارت وارده به ادامه مطلب