وفق مقررات شرایط عمومی پیمان؛(نشریه ۴۳۱۱ ) ممکن است در بعضی از قراردادها و برای بعضی از هزینه های اجرایی موضوع پیمان، پیمانکار احتیاج ادامه مطلب