یوسف احمدی مدیرعامل موسسه مکنا تحولات اجتماعی حال حاضر به گونه ای سمت و سو گرفته است که نمی­توان از کنار فلسفه وجودی سازمانهای مردم ادامه مطلب