به قلم: یوسف احمدی ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) عنوان می دارد: ”کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک ادامه مطلب