یکی از آثار اصل فلسفی حاکمیت اراده در قلمرو حقوق خصوصی، اصل آزادی قراردادی می باشد که در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران نیز مورد ادامه مطلب