تاسیس یک واحد صنفی و شرکت تجاری باید از همان آغاز بر مبنای صحیح و اصولی استوار باشد تا ارکان شرکت در هماهنگی کامل با ادامه مطلب