در جوامع کمتر توسعه یافته، ریسک های متعددی امنیت کسب و کارها را تهدید می کند و یکی از اولویت های اساسی مدیران در ادامه مطلب