بنگاه های اقتصادی زیربنای ایجاد یک جامعه ایده آل را تشکیل می دهند، بنابراین بهبود و توسعه آن ها در به وجود آمدن چنین ادامه مطلب