ماده ۲۲۷ قانون مدنی مقرر میدارد: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود، که نتواند ثابت نماید که عدم انجام (تعهد) ادامه مطلب