هر ساله، مرداد ماه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضریب متوسط افزایش وزنی را اعلام می نماید، که این ضریب از  اول شهریور ماه ادامه مطلب