به بهانه انتخابات نظام مهندسی خیلی وقت است که دیگر دست به قلم بردن خودزنی شده است: نمی دانی چگونه بنویسی. به قلم نگاه میکنی، ادامه مطلب