در دوسال اخیر ضرورت وجود تیم دیجیتال مارکتینگ در سازمان های دولتی و خصوصی بدلیل اپیدمی کرونا بیش از پیش احساس شد. لذا در وبینار ادامه مطلب