نگارش: یوسف احمدی چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در مبادلات مالی و قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایگاه ویژه ای دارد. اسناد ادامه مطلب