لطفا خودتان و مجموعه تحت مدیریت تان را به اجمال معرفی نمایید. اینجانب محمد عظمائی مدیرعامل شرکت آترین ترانس معروف و رئیس هیئت مدیره ادامه مطلب