نگارش: مهندس یوسف احمدی قانون مدنی مقرر می دارد که متعهدله(۱) را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آن چه که موضوع تعهد است ادامه مطلب