افراد اغلب در استفاده از اصطلاحات «آموزش» (Training) و «یادگیری» (Learning) دچار اشتباه می‌شوند و آنها را به جای همدیگر استفاده می‌کنند. اما از نظر ادامه مطلب