پرسش: گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری، در چه مرحله ای از فرآیند انجام مناقصه تا انعقاد قرارداد، می بایست دارای اعتبار باشد؟ پاسخ: برابر جزء ۴ ادامه مطلب